:
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 06-1029-1084 E-Mail : obtwangtaka@gmail.com

ชื่อ: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

4 เม.ย. 2565

รายละเอียด:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าสอบแข่งขันเพื่อสรรหาแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป    โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.  ประเภทของพนักงานจ้างที่รับสมัคร  และ ตำแหน่ง

                   1.1 สังกัด สำนักปลัด

      - พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป                                 จำนวน  1  อัตรา

                     (รายละเอียดแต่ละตำแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้)

ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่  สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา  ตั้งแต่วันที่  19 เมษายน  2565  ถึง วันที่  25 เมษายน 2565  เวลา  08.30  -  16.30  น.  ( ในวันและเวลาราชการ )


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร