:
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 06-1029-1084 E-Mail : obtwangtaka@gmail.com

ชื่อ: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

7 ก.พ. 2565

รายละเอียด:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

        องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ได้ดำเนินการรับสมัครและคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติได้ตรวจสอบคุณสมบัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่  24  มิถุนายน  2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน  6 คน วัน เวลาและสถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ รายละเอียดตามเอกสารแนบนี้

โดยจะดำเนินการสอบในวันที่  14 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร