:
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 06-1029-1084 E-Mail : obtwangtaka@gmail.com

ชื่อ: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

26 เม.ย. 2565

รายละเอียด:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

                องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ได้ดำเนินการรับสมัครและคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติได้ตรวจสอบคุณสมบัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่  24  มิถุนายน  2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน  2 คน วัน เวลาและสถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร