:
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 06-1029-1084 E-Mail : obtwangtaka@gmail.com

 พี่น้องชาวตำบลวังกะทะ ที่เคารพรักทุกท่านองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ เป็น 1 ใน 7 อบต. ของอำเภอปากช่อง ที่ยกฐานะจากสภาตำบล ขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ในปีพุทธศักราช 2538 เป็นรุ่นแรก ของอำเภอปากช่อง และเป็นรุ่นแรกของจังหวัดนครราชสีมา จากทั้งหมด 21 อบต. ใน 32 อำเภอ

          ตลอดระยะเวลา 19 ปี ตั้งแต่ที่ยกฐานะครั้งแรกเป็นต้นมา ก็มีการพัฒนาจากอดีตจนถึงปัจจุบันพร้อมกันทุก้าน ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ โครงสร้างพื้นฐาน คุณภาพชีวิตซึ่งยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นหลักในการพัฒนาตำบลวังกะทะ โดยการมีส่วนร่วมขอภาคประชาชน ฝ่ายปกครอง ฝ่ายสภาฯ และฝ่ายบริหารด้วยความสามัคคีตลอดมา

          จากผลงานการพัฒนาตำบลวังกะทะ นโยบายของผู้บริหาร มีความตั้งใจมุ่งมั่นอย่างเต็มความรู้ความสามารถ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล รับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายเพื่อนำไปสู่การพัฒนาตำบลวังกะทะอย่างยั่งยืน เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนชาวตำบลวังกะทะเป็นสำคัญ ถ้าแม้จะประสบปัญหาอุปสรรค หรือข้อจำกัดอยู่บ้างแต่ก็พยายามใช้หลัก ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ ในการทำงานอย่างเต็มความสามารถและมีประสิทธิผลต่อพี่น้องตำบลวังกะทะ

          ในโอกาสนี้ ขอสร้างความมั่นใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนตำบลวังกะทะทุกคน ทุกทุกตำแหน่ง ที่จะปฏิบัติงานเต็มความสามารถและให้มีประสิทธิภาพทุกด้าน ตามอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนชาวตำบลวังกะทะทุกท่าน

 

(นายประเสริฐ  สุวรรณสุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ