:
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 06-1029-1084 E-Mail : obtwangtaka@gmail.com

กราบเรียน  พ่อ  แม่  พี่  น้อง  ชาวตำบลวังกะทะ  และผู้อ่านสาส์นที่เคารพทุกท่าน  ดิฉันและคณะผู้บริหารได้มีโอกาสเข้ามารับใช้ชาวตำบลวังกะทะ  ดิฉันและคณะผู้บริหารได้ตระหนักถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก  ได้ทุ่มเทแรงกาย  แรงใจ  รับใช้ประชาชนชาวตำบลวังกะทะ  ภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วน  ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรเอกชน  ท่านกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  แพทย์ประจำตำบล  สารวัตรกำนันและฝ่ายปกครอง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  (อสม.)  อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน  (อปพร.)  อาสาสมัครตำรวจบ้าน  องค์กรต่างๆในชุมชน  และข้าราชการ  พนักงาน  ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ  ที่ได้ร่วมมือ  ร่วมแรงร่วมใจผลักดัน  ดำเนินโครงการกิจกรรมและนโยบายต่างๆ  ที่ได้ไว้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ  ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี  จึงขอขอบคุณทุกๆท่านที่ได้มีส่วนร่วมในการทำงาน  และพัฒนาตำบลวังกะทะ  ซึ่งดิฉันและคณะฯ  มีความเชื่อมั่นเสมอว่าจะนำพาชาวตำบลวังกะทะไปสู่อนาคตที่ดีและเจริญอย่างแน่นอน  ดิฉันและคณะยังเหมือนเดิมตามสโลแกนที่ว่า

 

ใจถึงพึ่งได้  ใกล้ชิดติดดิน”

(นางสุนทรา  พอควร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ