:
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 06-1029-1084 E-Mail : obtwangtaka@gmail.com

อำนาจหน้าที่

หน้าที่เบื้องต้นของคนทำงานที่พึงประสงค์ขององค์กรทั่วไป ถ้าหากพนักงานทำบทบาทหน้าที่ของตนเองได้ดีมีความรับผิดชอบ องค์กรก็สามารถปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานได้ง่าย เพราะคนทำงานก็เล่นตามบทบาทที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเต็มความสามารถ ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในส่วนที่เป็นขอบเขตความรับผิดชอบของตนเอง แต่ตรงกันข้าม ถ้าพนักงานแสดงบทบาทแบบขาด ๆ เกิน ๆ ตำแหน่งตัวรับกลับสนใจแต่จะเติมเกมรุก ตำแหน่ง ตัวรุกมัวแต่จะอุดเกมรับ ก็จะทำให้งานในส่วนที่ควรจะเป็นมันขาด ๆ หาย ๆ เช่น บทบาทหน้าที่ผู้บังคับบัญชา ต้องมอบหมายงาน ติดตาม ประเมินผล รับฟังปัญหา คิดแนวทางแก้ไข ตัดสินใจ และรับผิดชอบผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น ส่วน บทบาทหน้าที่ผู้ใต้บังคับบัญชา ต้องใส่ใจ ทำตามแนวทางและขั้นตอนปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รายงานความคืบหน้าของงาน ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย และให้ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ในงาน แต่กลับกลายเป็นว่า ลูกน้อง นำเสนอไอเดียให้หัวหน้าแต่ถูกปฏิเสธ บอกให้ทำตามที่สั่งแล้วกัน ลูกน้องก็รู้สึกไม่พอใจที่หัวหน้าไม่เอาตาม ก็พาลไม่ทำ หรือทำให้แบบขอไปที เมื่อผลออกมาไม่สำเร็จ หัวหน้าก็เลยโบ้ยว่าเป็นเพราะลูกน้องไม่เชื่อฟังเลยทำให้งาน ล้มเหลว ตัวอย่างนี้คือการไม่ทำตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง ที่ถูกคือ ลูกน้องมีหน้าที่เสนอข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อให้หัวหน้าได้ตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง และเมื่อหัวหน้าตัดสินใจสั่งให้ดำเนินการแล้ว ลูกน้องก็ต้องปฏิบัติตามโดยไม่มีข้อโต้แย้ง โดยที่หัวหน้าเป็นผู้รับผิดชอบผลของการกระทำ นั่นคือ ลูกน้องทำหน้าที่ของตัวเองได้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ทั้งให้ข้อมูลและทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย หัวหน้าก็รับฟังความคิดเห็นแล้วตัดสินใจ และรับผิดชอบทุกผลกระทบจากการทำงานนั้น