:
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 06-1029-1084 E-Mail : obtwangtaka@gmail.com

      ปี พ.ศ. 2520 นายสง่า แมบจันทึก เป็นผู้ก่อตั้งหมู่บ้านวังกะทะ และเป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก ซี่งต่อมาได้ดำรงตำแหน่งกำนัน ตำบลวังกะทะ เมื่อ พ.ศ. 2520 ซึ่งได้แยกหมู่บ้านมาจากตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

             ปี พ.ศ. 2538 นายทิพเวช บุญเย็น ได้รับเลือกดำรงตำแหน่งกำนันตำบลวังกะทะ เป็นคนที่ 2 และได้รับเลือกจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร คนแรก และได้ยกฐานะ จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล วังกะทะ ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้มีประกาศ ลงวันที่ 3 มีนาคม 2538 โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 โดยมีที่ทำการ ตั้งอยู่เลขที่ 374 หมู่ที่ 4 ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ถึงปัจจุบันมีรายนามดังนี้ 

1 นายทิพเวช  บุญเย็น ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร    2538 – 2542
2 นายสมวิเชียร ลาชมภู ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร 2542 – 3 เดือน
3 นายสมวิเชียร ลาชมภู     ดำรงตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล วังกะทะ 2542-2546
4 นายสมพร ทับภู    ดำรงตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล วังกะทะ 2546-2548
5 นายธนิตพงษ์ พุฒิพงษ์พิชิต    ดำรงตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล วังกะทะ    2548-2550
6 นายสมพร ทับภู    ดำรงตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล วังกะทะ 2550-2554
7 นางสุนทรา พอควร      ดำรงตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล วังกะทะ 2554-2564
8 นางสุนทรา  พอควร      ดำรงตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล วังกะทะ
2564 - ปัจจุบัน