:
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 06-1029-1084 E-Mail : obtwangtaka@gmail.com
สมาชิกสภาอบต.
นายสมเกียรติ มุ่งเมืองกลาง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ
0892756191
นายชูชาติ ขอเหนี่ยวกลาง
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ
0926875639
นายชัชนรินทร์ อ่อนราษฎร์
เลขานุการสภาองค์กรบริหารส่วนตำบลวังกะทะ
0892756191
นายพุทธา เสาร์วงศ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
081-068-0537
นางพรทิพย์ แก้วปรีชา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
0895824739
นายถนอม ภิญโญ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
0810710849
นายประหยัด เสมา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
081-878-2535
นายสมชาย แก้วตำแย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
0870271841
นางพรทิพย์ เสริญกล่ำ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
0982139361
นายมานพ พักวงษ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
0878695587
นายถวิล จ่ากลาง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10
0862435594
นางสาวลัดดาวรรณ เศรษฐวงษ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11
0843359048
นางสาวไพรินทร์ เสียมกลาง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12
0981499860
นายสวง ทองโสดา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13
0878758329
นายสมภาร จิ๋วเจริญ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 14
0810676940
นายไพโรจน์ จิโนหงษ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 15
0872431175
นายส่อง ใยดี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 16
0652685068
นายเฟย กิ่งแก้ว
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 17
0860057529
นายสมควร จันทร์พุดซา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 18
0933321864
นายประสบพร แซ่ตัง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 19
0870415219
นายโฆษิต มณีการ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 20
0849616119
นายอภิชาติ สุตธัมโม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 21
0829949899
นายไพสันต์ จริงพิมาย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 22
0899492130
นายเงิน ไกล้กลาง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 23
0980102360