:
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 06-1029-1084 E-Mail : obtwangtaka@gmail.com
กองคลัง
นางวิรัชยาภรณ์ คำภิราช
นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการคลัง
081-977-4110
นางวิรัชยาภรณ์ คำภิราช
นักวิชาการคลังชำนาญการ
081-977-4110
นายพิพัฒน์ แก้วพระพาน
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
081-281-0836
นางสาวปิยนันท์ วังชมภู
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
090-819-1577
นางสมจิตร จริงพิมาย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน
087-249-3322
นางสาวกมณชรส ดวงสุวรรณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
085-420-1412