:
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 06-1029-1084 E-Mail : obtwangtaka@gmail.com
กองการศึกษา
นางสาวนารีรัตน์ ดีสวน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
081-831-5929
นางรัตนพร มั่งสูงเนิน
ผู้ดูแลเด็ก
084-827-9354
-ว่าง-
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุเนตร ภิญโญ
ผู้ดูแลเด็ก
095-687-0519
นางสาวฉวีวรรณ ทรายจังหรีด
ผู้ดูแลเด็ก
091-242-8067