:
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 06-1029-1084 E-Mail : obtwangtaka@gmail.com
คณะผู้บริหาร
นางสุนทรา พอควร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ
081-877-7856
นายมนตรี ศรีณรงค์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ
089-209-7280
นายประมวล แซ่ตัง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ
098-167-3755
นายกฤษณะ พึ่งน้อย
เลขานุการนายกองค์กรบริหารส่วนตำบลวังกะทะ
.085-639-8979