:
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 06-1029-1084 E-Mail : obtwangtaka@gmail.com
หัวหน้าส่วนราชการ
นางนัฎชมน ปัญญา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ
06-4554-6543
นางนัฎชมน ปัญญา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
081-266-7114
นางนัฎชมน ปัญญา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด อบต.
08-1266-7114
นางวิรัชยาภรณ์ คำภิราช
นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
081-977-4110
นายสำเริง สอสูงเนิน
ผู้อำนวยการกองช่าง
089-280-7268
นางสาวณภาสุกาญจน์ มณีพงศภักดิ์
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
063-141-9956