:
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 06-1029-1084 E-Mail : obtwangtaka@gmail.com
ฝ่ายนิติบัญญติ
นายสมเกียรติ มุ่งเมืองกลาง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ
0892756191
นายชูชาติ ขอเหนี่ยวกลาง
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ
0926875639
นายชัชนรินทร์ อ่อนราษฎร์
เลขานุการสภาองค์กรบริหารส่วนตำบลวังกะทะ
089-275-6191