:
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 06-1029-1084 E-Mail : obtwangtaka@gmail.com
สำนักปลัด
นายรมณ์ฤทธิ์ รัมพณีนิล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
093-091-8498
นายอัษฎาวุธ สีทิศ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
093-329-6017
นายประดิษฐ รั่งกลาง
พนักงานขับรถน้ำอเนกประสงค์
063-631-6509
นางสาวรุ้งลาวัลย์ จันทร์ศรี
ผช.จพง.พัฒนาชุมชน
093-557-2319
นางสาวแววตา มุขจร
ผช.จพง.ธุรการ
098-585-1655
นายธีรยุทธ หมอกโคกสูง
พนักงานขับรถ
086-259-7228
นางสาวฝนทิพย์ สอนกลาง
คนงานทั่วไป
098-545-6156
นายสุทธิพงษ์ น้องสี
คนงานทั่วไป
080-770-0168
นายนิรันทร์ ไร่จันทึก
คนงานทั่วไป
093-421-7252
นางสาววันดี อินทร์กานอน
แม่บ้าน
087-966-4332