วันที่
ชื่อเรื่อง
10  มิ.ย. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทาง บ้านเพิ่มสมบัติ ถึง บ้านซับสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทาง บ้านหนองขวาง หมู่ที่ 5 ถึง บ้านวังขอน (ต.ระเริง อ.วังน้ำเขียว) ช่วงหน้าโรงเรียนประชารัฐ บ้านวังกะโล่ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์โตโยต้า กน 7037 ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2567
จ้างจ้างเหมาบริการรถแบ็คโฮเพื่อขุดซ่อมแซมท่อประปาอุดตัน หมู่ที่ 9 บ้านวังกะโล่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ (รถยนต์TOYOTA REVO งว 813) ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ(บ้านวังกะทะ) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๖7 (เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ(บ้านหนองขวาง)ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๖7 (เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๖7 (พ.ค.-มิ.ย.๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุประปา สำรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง