คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะและคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ประชุมร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570

  ประชุมชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเสนอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ ว่าด้วย พรบ.สาธารณสุข และประชาสัมพันธ์ภารกิจงานต่างๆ

  ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย)

  กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ตำบลเข้มแข็ง ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองขี้ตุ่น หมู่ 2 ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา