องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.wangkata.go.th

 
 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวนารีรัตน์ ดีสวน


ผู้อำนวยการกองการศึกษา

081-831-5929


นายฤทธิไกร  โสพัฒน์

-ว่าง-
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ครูผู้ดูแลเด็กปฏิบัติการ/ชำนาญการ
080-266-5194นางสาวสุเนตร ภิญโญ

นางสาวฉวีวรรณ ทรายจังหรีด
ผู้ดูแลเด็กเล็ก
ผู้ดูแลเด็กเล็ก
095-687-0519

091-242-8067
นางรัตนพร มั่งสูงเนิน

นางสาวฐิตาภา  พรหนองเสน
ผู้ดูแลเด็กเล็ก

ผู้ดูแลเด็กเล็ก
084-827-9354

084-460-4808