องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.wangkata.go.th

 
 
 


พิธีการเปิดโครงการโรงเรียนเบาหวานวิทยา


วันพุธที่ 17 เมษายน 2567
นางสุนทรา พอควร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ มอบหมายให้ นายประมวล แซ่ตัง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ พร้อมด้วยนางสาวรัญเพชรชนา เสมา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังกะทะ เป็นตัวแทนร่วมเป็นประธานในพิธีการเปิดโครงการโรงเรียนเบาหวานวิทยา
ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมามีนโยบายขยายเครือข่ายการดำเนินงานโรงเรียนเบาหวานวิทยาให้ครอบคลุมทั้งจังหวัดนครราชสีมาปีงบประมาณ 2567 รวมถึงอำเภอปากช่อง โดยให้เน้นหนักประเด็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในรูปแบบโรงเรียนเบาหวานวิทยา “ทางเลือก ทางรอดจากโรค NCDs” ( Diabetes Remission) โดยให้เกิดกระบวนการดำเนินงานในระดับชุมชน รพ.สต. PCC และเรือนจำนั้น เนื่องด้วยสาธารณสุขอำเภอปากช่องร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังกะทะจึงได้มีการดำเนินงานขับเคลื่อนโรงเรียนเบาหวานวิทยา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังกะทะ ได้ร่วมมือกับครูจิตอาสาและภาคีเครือข่ายสุขภาพชุมชนในพื้นที่เพื่อลดอัตราการเกิดผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงรายใหม่และผู้ป่วยโรคเบาหวานเมื่อมีการเข้าสู่กระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่โรงเรียนเบาหวานสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด มีการรู้เท่าทันทางปัญญาและมีทักษะทางสังคมที่ทำให้สามารถดูแลสุขภาพของตนเอง และเพื่อแสวงหาความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในการแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในระดับชุมชนและหน่วยงานราชการ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังกะทะ
2024-07-08
2024-07-08
2024-07-04
2024-07-04
2024-06-27
2024-06-24
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20